mail marketing@mpjlogistics.com

call +663-806-0764, +663-806-0741

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทร : 0 2294 5480

กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
          เพื่อให้การดำเนินการของบริษัท ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และบรรลุตาม วัตถุประสงค์บริษัท จึงไดกำหนดข้อบังคับขึ้นโดยมีความมุ่งหมายจะให้พนักงานของบริษัทฯ ได้นำไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และตระหนักถึง หน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท ฯ รวมทั้งการปฏิบัติของ บริษัท ฯ ต่อพนักงานและสิ่งที่
บริษัท ฯ คาดหวัง จากพนักงานเป็นการตอบแทนการจ้าง ท้้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความเข้าใจอันดี ความสมัครสมานสามัคคีและ ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง  ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา และระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา จะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อย และประสิทธิภาพในการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของบริษัท ฯ ทุกประการ โดย เห็นเป็นการสมควรให้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารงานของบริษัท และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541