มาตรการควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (MPJ GROUP) เป็นองค์กรที่มุ่งให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการให้บริการและเลือกใช้วัสดุตลอดจนสินค้าที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมของบริษัทฯ จึงจัดทำมาตรฐาน  ISO 14064-1 : 2018 และจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
           บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย “ลดการใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ
ด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ

Link เอกสาร