นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

          นโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ครอบคลุมในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลที่ดี  
เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้มีแนวทางในการจัดการที่ยั่งยืนและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านความยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้

 • ด้านสิ่งแวดล้อม
  - บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
  - ลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

 • ด้านสังคม
  - บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ยึดหลักสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
  - ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม พร้อมเติบโตทางธุรกิจ ดำเนินงาน 3 มิติ ได้แก่ การศึกษา กีฬา พัฒนาชุมชน

 • ด้านการกำกับดูแลที่ดี
  - ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • พัฒนาขีดความสามารถและทักษะใหม่ที่จำเป็นของพนักงาน

Link เอกสาร