ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อ จำนวน ร้อยละ