การกำกับดูแลกิจการที่ดี

          บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อว่าการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้การบริหารงาน     ของบริษัทฯ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ขึ้น โดยยึดตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

          เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน  บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีจริยธรรมในการดำเนินงาน ประกอบธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พัฒนา หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได้

 

ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ