mail marketing@mpjlogistics.com

call +663-806-0764, +663-806-0741

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทร : 0 2294 5480

บริษัท เอ็ม พี เจ แวร์เฮ้าส์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

244 หมู่ 5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : +663-806-0764

อีเมล : marketing@mpjlogistics.com

ล้างข้อมูล