ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

              กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ  ให้ความสำคัญของการวางรากฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal safety) และความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน (Process Safety) ผ่านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ MPJ  GROUP (MPJ Safety Framework) และกำกับดูแลด้วยการตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment Program, SPAP) อย่างต่อเนื่อง  
              รวมทั้งการสนับสนุนและปกป้องคู่ค้าจากความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ  อันเนื่องมาจากประเด็นทางกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างยั่งยืนในที่สุด (No Harm No Leak Goal Zero)”

ความปลอดภัยกับอาชีวอนามัย