นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)


          บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (MPJ GROUP) เป็นองค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญกับมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ (Growing with Society and Community)  โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 3 มิติ ได้แก่ การศึกษา กีฬา และการพัฒนาชุมชน
          บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ

 

นโยบายรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม