MPJ LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED


กลุ่มบริษัท MPJ ประกอบธุรกิจบริการจัดการโลจิสติกส์ ทั้งด้านการจัดส่งสินค้า และการบริการด้านการบริหาร
การจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์แบบครบวงจร สำหรับการบรรจุสินค้าภายในประเทศ เพื่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้า รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแบบครบวงจรและครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ พร้อมทั้งมีบริการหลังการขาย เราได้เปิดดำเนินการเป็นระยะเวลามากกว่า 14 ปี
โดยเรา “มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร เคียงข้างคู่ค้าและสังคมที่ยั่งยืน”

กิจกรรม

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2566

25-1-67

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2566

เพื่อแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแก่พนักงานเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานท่านอื่นในด้านความประพฤติซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่

และเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป

    

โครงการ CSR อาสา ส่งเสริมสร้างสรรค์“สร้างคน พันธุ์ดี คิดดีทำเป็น ปี2567”

15-2-24

โครงการ CSR อาสา ส่งเสริมสร้างสรรค์ “สร้างคน พันธุ์ดี คิดดีทำเป็น ปี2567”

ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมบริจากปฏิทินเก่าเพื่อนำปฏิทินเก่าใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา

เสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

บริษัท เอ็ม พี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

1-12-23

บริษัท  เอ็ม พี  โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

ในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนผ่าน

มาตรฐานการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ISO 14064-1 ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใส ในการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรม SAFETY TALK และกิจกรรมบริหารร่างกายเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมให้กับพนักงาน

15-2-24

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม SAFETY TALK
และกิจกรรมบริหารร่างกาย
เพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

และย้ำเตือนพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร