กิจกรรม SAFETY TALK และกิจกรรมบริหารร่างกายเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมให้กับพนักงาน

15-2-24

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม SAFETY TALK
และกิจกรรมบริหารร่างกาย
เพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

และย้ำเตือนพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร