กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดกิจกรรม SAFETY TALK และกิจกรรมบริหารร่างกาย

1-6-24

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดกิจกรรม SAFETY TALK และกิจกรรมบริหารร่างกาย

เพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม พร้อมให้ความรู้และย้ำเตือนพนักงานถึงความสำคัญ

ของความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร