บริษัท เอ็ม พี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

1-12-23

บริษัท  เอ็ม พี  โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

ในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนผ่าน

มาตรฐานการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ISO 14064-1 ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใส ในการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก