กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2566

25-1-67

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2566

เพื่อแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแก่พนักงานเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานท่านอื่นในด้านความประพฤติซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่

และเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป