mail marketing@mpjlogistics.com

call +663-806-0764, +663-806-0741

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทร : 0 2294 5480

MPJ LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED


กลุ่มบริษัท MPJ ประกอบธุรกิจบริการจัดการโลจิสติกส์ ทั้งด้านการจัดส่งสินค้า และการบริการด้านการบริหาร
การจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์แบบครบวงจร สำหรับการบรรจุสินค้าภายในประเทศ เพื่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้า รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแบบครบวงจรและครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ พร้อมทั้งมีบริการหลังการขาย เราได้เปิดดำเนินการเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี
โดยเรา “มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร เคียงข้างคู่ค้าและสังคมที่ยั่งยืน”

กิจกรรม

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดกิจกรรม SAFETY TALK และกิจกรรมบริหารร่างกาย

1-7-24

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดกิจกรรม SAFETY TALK และกิจกรรมบริหารร่างกาย

เพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม พร้อมให้ความรู้และย้ำเตือนพนักงานถึงความสำคัญ

ของความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องความปลอดภัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กร

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดกิจกรรมโครงการ “คนพันธุ์ดี คิดดี ทำเป็น”

1-7-24

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดกิจกรรมโครงการ “คนพันธุ์ดี คิดดี ทำเป็น”โดยให้พนักงาน

ร่วมทำความดีสู่สังคมในด้านต่างๆและการปลูกฝังความมีน้ำใจ คุณธรรม จริยธรรม

เพื่อให้ด้านธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

1-7-24

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและประกาศต่างๆ ของบริษัท พร้อมแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นให้พนักงานสอบถามข้อมูลได้ และยังสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ในการสานสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดโครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 2567

1-7-24

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดโครงการกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อม 2567

สิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งบริษัทที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
มีการพัฒนาพื้นที่สิ่งแวดล้อม ให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่สม่ำเสมอ
ย่อมส่งผลให้บริษัทดูน่ามอง ทัศนียภาพก็จะดีไปด้วย