MPJ LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED


กลุ่มบริษัท MPJ ประกอบธุรกิจบริการจัดการโลจิสติกส์ ทั้งด้านการจัดส่งสินค้า และการบริการด้านการบริหาร
การจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์แบบครบวงจร สำหรับการบรรจุสินค้าภายในประเทศ เพื่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้า รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแบบครบวงจรและครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ พร้อมทั้งมีบริการหลังการขาย เราได้เปิดดำเนินการเป็นระยะเวลามากกว่า 14 ปี
โดยเรา “มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร เคียงข้างคู่ค้าและสังคมที่ยั่งยืน”

กิจกรรม

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน

1-4-67

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยจัดสวัสดิการ

ทุนบุตรการศึกษาพนักงานที่มีผลการเรียนดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน

    

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จำกัด (มหาชน) สืบสานประเพณีไทยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ

1-4-67

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

พนักงาน MPL ร่วมสวม "เสื้อลายดอกต้อนรับสงกรานต์และได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ ณ บริเวณหน้าเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์

เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งขอพรให้เดินทางปลอดภัยช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นี้
-MPJ Logistics Public Company Limited-

บริษัท เอ็ม พี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ “คนพันธุ์ดี คิดดี ทำเป็น”

1-4-67

บริษัท  เอ็ม พี  โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ “คนพันธุ์ดี คิดดี ทำเป็น”
โดยให้พนักงานร่วมทำความดีสู่สังคมในด้านต่างๆ และการปลูกฝังความมีน้ำใจ คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อให้ด้านธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรม SAFETY TALK และกิจกรรมบริหารร่างกายเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมให้กับพนักงาน

1-4-67

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรม SAFETY TALK
และกิจกรรมบริหารร่างกาย
เพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
และย้ำเตือนพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับ
เรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานขององค์กร